เงื่อนไขและกติกาการสั่งซื้อ

Home > เงื่อนไขและกติกาการสั่งซื้อ

เงื่อนไขและกติกาการสั่งซื้อ

1.) เมื่อท่านยืนยันการทำรายการสั่งซื้อแล้ว ท่านตกลงว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขและกติกาของทางร้าน โดยท่านต้องรับผิดชอบในการพิจารณาเงื่อนไขและกติกาในแต่ละครั้งที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน
2.) ท่านต้องทำการชำระเงินภายใน 2 วันนับตั้งแต่ที่ท่านได้ยืนยันทำรายการสั่งซื้อ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หากทางร้านไม่ได้รับชำระเงินผ่านทางธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางร้านไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาสินค้าก่อนที่จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน
3.) รูปภาพและภาพสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ใช้แสดงภาพเพื่อช่วยให้ท่านทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด, มิติ และสีของสินค้าที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง
4.) ทางร้านขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่สินค้านั้นๆ ไม่มีอยู่ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดหาสินค้าในคำสั่งซื้อของท่านได้ ทางร้านจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์
5.) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นดังต่อไปนี้
ก. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 2-3 วันทำการ
ข. พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-7 วันทำการ
6.) ค่าจัดส่งเป็นดังต่อไปนี้
ก. จัดส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ EMS ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 55 บาท ทั่วประเทศไทย
ข. จัดส่งโดยบริษัท Kerry Express ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 70 บาท ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ (รหัสไปรษณีย์)
ค. ทางร้านไม่มีบริการจัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง
7.) จะมีการแจ้งให้ท่านทราบ หากทางร้านคาดว่าจะไม่สามารถนำส่งสินค้าตามวันจัดส่งที่ประมาณการณ์ไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทางร้านไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้า
8.) ท่านต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากท่านเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดปฏิเสธการรับสินค้าและกรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบโดยทันที

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ/การคืนสินค้า/การคืนเงิน
1.) ทางร้านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อ หาากสินค้านั้นไม่มีอยู่ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถทำการตามคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยทางร้านจะแจ้งให้ท่านทราบ
2.) การยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดจากทางร้าน ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินในรูปแบบเช่นเดียวกับการชำระเงินของท่าน
3.) ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว กรุณาตรวจสอบและพิจารณาก่อนการยืนยันคำสั่งซื้อ
4.) ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่องของสินค้า และท่านต้องการขอคืนสินค้า กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 5 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ มิฉะนั้นทางร้านสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธการขอคืน การขอคืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยจะเป็นไปตามการอนุมัติของทางร้าน
5.) สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว หรือแพ็คเกจหีบห่อไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลตามมา
6.) สินค้าจะได้รับการคืนเงินในมูลค่าราคาตามคำยืนยันคำสั่งซื้อ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7.) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้